TR EN

Sosyal Sorumluluk

Burs Programı

Burs Yönetmeliği

Burs başvurusu yapmak için İK bölümünden CV gönderebilir yada ik@birikimpilleri.com adresine mail atabilirsiniz. 


AMAÇ:

Bu yönetmeliğin amacı Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş.'nin yetenekli fakat maddi imkânlardan mahrum gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak ve topluluğa kazandırmak için verilecek burslarla ilgili kuralları belirlemektedir.

KAPSAM:

Bu yönetmeliğin hükümlerinden maddi imkânları kısıtlı, yüksek öğretim kurumlarına kayıtlı lisans/lisansüstü öğretim yapan başarılı gençler yararlanabilir.

UYGULAMA:

a) Bursiyer sayısı belirlenmesi

İnsan Kaynakları Departmanı tarafından şirketin gelecekte insan kaynağına duyacağı ihtiyaç göz önünde bulundurularak ve her yıl eğitim burslarına ayrılan yıllık miktar dikkate alınarak İnsan Kaynakları Departmanı'nın teklifi ve Genel müdür'ün onayı ile bursiyer sayısı belirlenir.


b) Bursların miktarı

Bursların parasal miktarı her öğretim yılı başlamadan önce İnsan Kaynakları Departmanı tarfından belirlenir. Bu belirlemede TÜFE artışları dikkate alınır. Artışın yapılıp yapılmaması Genel Müdür'ün onayına bağlıdır.


c) Bursların süresi

Burslar kural olarak bir yıl için verilir ve öğretim yılı başından bitimine kadar geçen süre için ödenir. Bu süre 9 aya tekabül eder.


d) Bursların karşılıklı olması ilkesi

Bursların karşılıklı olması esastır. Bursiyerler öğretimleri tamamlandığında aldıkları burs süresiyle orantılı olarak Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş. tarafından verilen görevde çalışmayı peşinen kabul ederler. Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda bursiyeri mecburi hizmetten muaf tutmaya yetkilidir..


e) Burslardan yararlanma ve tercih nedenleri

Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş.'nin burs tahsis edilecek öğrencileri seçim hakkı saklı kalmak üzere, burs verilecek öğrenciler arasında tercih yapılırken aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur:

- Öğrencinin eğitim ve öğretimini sürdürmesine kendisi ve ailesinin maddi durumunun yeterli olmaması ve/veya çok kısıtlı olması gerekmektedir.
- Üstün başarı için verilecek burslarda öğrenci veya ailesinin maddi durumuna bakılmaz.
- Öğrencinin başarılı olması gerekmektedir...
- Ara sınıflarda olanların ise o sınıfa kadarki ders ortalaması en yüksek olması,
- Eğitim ve öğrenim yılı için mali desteğe diğer başvurulara oranla daha fazla ihtiyaç duyması,
- Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanınca belirlenecek diğer nedenler tercih sebebidir.

f) Başvuru

Öğrenci burstan yararlanabilmek için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelere dayalı olarak başvuruda bulunmalıdır:

- Öğrenci ailesinin ve kendisinin maddi durumunun yeterli olmadığını veya üstün başarısını bildiren kişisel beyanda bulunur.
- Burs için başvuruda bulunan öğrenci doldurduğu Burs İsteme Dilekçesine aşağıdaki belgeleri de ekli olarak verir:
 -- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü'nden)
 -- Aile reisinin gelir durumunu bildirir belge(çalıştığı işyerinden belge ve son ayın bordro fotokopisi). Serbest meslek sahipleri için geçmiş yılın vergi levha fotokopisi,
 -- Varsa okuldaki başarı durumunu gösterir belge,
 -- Üniversiteye ilk başlayanlar için ÖSYM Sonuç Belgesi ile girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurumu belgesi,
 -- Ara sınıftaki öğrenciler için; bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sırasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi,
 -- Yüksek lisansa yeni kayıt olanlar için ilgili kurumdan belge ve lisans mezuniyet derecesi.

g) Taahhütname

Burs tahsis edilen öğrenci reşit ise kendisi, değilse kendisi ile birlikte hamisi "Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş. tarafından mecburi hizmet yükümlülüğü karşılığında verilecek özel öğretim bursu için taahhütname" yi imzalar (Ek.2) ve taahhütname koşullarına ve hükümlerine uymayı peşinen kabul eder.


h) Bursun Ödenmesi

Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş., belgeleri tam olan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayı başından geçerli olmak üzere banka adreslerine havale eder.

Bursun kesilmesi : Burs alan öğrencilerin bursu aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde hemen kesilir:
 -- Öğrencinin devam ettiği öğretim kurumunda disiplin cezası alması (uyarı cezası hariç)
 -- Öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrencilik sıfatı ile bağdaşmayan tutum ve davranış içinde bulunduğunun tespiti,
 -- Öğrencinin mali desteğe ihtiyacının kalmadığının tespiti,
 -- Öğrencinin herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymesi,
 -- Öğrencinin öğrenimini kendi isteği ile veya başarısızlık, disiplinsizlik, devamsızlık, sağlık durumu, yasal ve benzeri nedenlerle bırakması.


I) Bursun yenilenmesi

Burstan yararlanma koşulları devam ettiği sürece ve öğretim yılı sonunda öğrenci başarısını Birikim pilleri'ne belgelemek şartıyla yeniden başvuru yapmak suretiyle ertesi yıl da bursiyerliği devam edebilir.


MEZUNİYET SONRASI BURSİYER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birikim Pilleri Batarya Batarya Teknolojileri A.Ş. bursları karşılıklıdır. Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş.'nin amacı maddi imkânlarda mahrum, fakat üstün yetenekli gençleri bünyesine katmaktır.

Bursiyerler öğrenimi tamamlandığında ve mecburi hizmet yükümlülüğüne hemen başlayabileceklerini 1 ay içinde Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanı'na bildirirler. Bursiyerin hemen askere çağrılması halinde sülüsün fotokopisini İnsan Kaynakları Departmanı'na göndermeleri ve askerlik süresi bittikten sonra da bir ay içinde iş başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Bursiyerin görevleri, çalışma yeri ve iş ünvanı Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanın'ca eğitim ve öğretimleri dikkate alınarak belirlenir.

Mecburi çalışma süresi burs verilen süre kadardır. Ancak yıllık burs tutarı 9 eşit ayda bursiyere verildiğinden mecburi çalışma süresinin hesabında 9 ay; 1 sene olarak müteala edilecektir. 9 aydan kısa olan süreler için kıst yapılacaktır.
Bursiyerin eğitimini tamamladıktan sonraki bir ay içinde Birikim Pilleri'ne mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere başvurmaması, mecburi hizmet yükümlülük süresi dolmadan kendi kusuru ile görevden ayrılmak zorunda kalması veya öğretimi sırasında bursun kesilmesine neden olacak bir davranışta bulunması durumlarında bursiyer taahhütnamede belirtildiği şekilde aldığı burs ödemesinin o günkü ABD doları karşılığı olan tutarı Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş.'ne ödemekle yükümlüdür.

Bursiyerin başvurusundan itibaren 2 ay sonunda İnsan Kaynakları Departmanı'nca görev verilemeyen bursiyerin mecburi hizmet yükümlülüğü 10 yıl süreyle geçici olarak askıya alınır. Bursiyer, Birikim Pilleri tarafından, başvurusundan itibaren 2 ay sonunda görev verilemediğinden dolayı, başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir. Mecburi hizmet yükümlülüğü askıda olan bursiyer, 10 yıl dolmadan bu işyerinden herhangi bir sebeple ayrıldığında, mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 1 ay içinde tekrar Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş.'ne başvurur.

YÖNETMELİĞİN HÜKMÜ VE YÜRÜRLÜK

Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce kabul edilen bu yönetmeliğin uygulanmasından İnsan Kaynakları departmanı sorumludur.

Yönetmelik hükümlerinde Genel Müdürün onayı ile yapılacak değişiklikler, yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren bursiyerleri bağlar.